چشم محیط باز پارادوکس مدل DG85

چشم محیط باز پارادوکس مدل DG85 را میتوان در دو حالت مورد استفاده فرار داد.

۱ – به صورت ترمینالی .

۲ – به صورت رله .
توصیه میشود به خاطر وزن زیاد این مدل چشمی دزدگیر اماکن نسبت به بقیه مدل ها از پایه های مناسب استفاده نمایید .